به گزارش مجله ی وطن نیوز :

رئیس قوه قضاییه:
اگر فرایند نظارت به درستی انجام شود و انگیزه‎ها و ابزارهای جرم بر طرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.

اجرای کامل قوانین سلامت نظام اداری، مانع از بروز بسیاری از مفاسد اداری خواهد شد.

اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازار را کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود.

بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم اجرای درست قوانین موجود است.

آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است.