به گزارش مجله ی وطن نیوز :

«زینگ گوانگ» از متخصصان ارشد مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین مدعی شد:

ویروس جدید کرونا که بتازگی در پکن شایع شده است با آنچه قبلا در چین بوده، متفاوت است.

اکنون در معرض یک آزمایش بزرگ قرار گرفته ایم و اگر با موفقیت بر آن مدیریت نکنیم، درگیر موج دوم شیوع کرونا خواهیم شد.